Stanovenie mikroarchitektúry kosti z AP snímok lumbálnej chrbtice vyhotovených na kostnom denzitometri s využitím aplikačného nadstavbového software-u TBS Insight® (Trabecular bone score) je nová metóda, ktorá prináša pre pacienta ďalšiu pridanú hodnotu k rutinnému klinickému vyšetreniu.

Do nedávna bolo možné stanovenie kostnej mikroarchitektúry neinvazívnou cestou iba použitím kvantitatívnej počítačovej tomografie (p-QCT nebo QCT) alebo magnetickej rezonancie (MRI).

 

Špecifikácia produktu

Metóda stanovenia mikroarchitektúry kosti pomocou aplikačného software-u TBS Insight® využíva pre jej určenie štandardný snímok AP lumbálnej chrbtice vyhotovený na kostných denzitometroch Hologic.

Vzhľadom na skutočnosť, že v posledných rokoch značným spôsobom vzrástol výkon počítačov a zvýšila sa i kvalita softwarových aplikácií používaných pre stanovenie hustoty kostí a predovšetkým je aj podstatne vyššia kvalita zobrazenia DXA snímok bolo možné tieto snímky využívať aj pre hodnotenie vertebrálnych zlomenín (IVA, LVA) a ďalej potom na stanovenie štrukturálnych parametrov kostí (metóda HSA – Hip structure analysis).

Kľúčové vlastnosti

  • Pokročilý zobrazovací softvér
  • Lepšie predpovedanie rizika zlomeniny kostí
  • Dopomáha k terapeutickému rozhodnutiu
  • Zlepšuje starostlivosť o pacienta


Stanovenie týchto geometrických parametrov predstavuje určenie rizikových faktorov, ktoré sú nezávislé na meraní hustoty kostí (BMD) a zároveň využívajú na ich stanovenie bežný DXA snímok z kostného denzitometra.

Ďalším krokom vývoja bola snaha o možné klinické stanovenie mikroarchitektúry kosti neinvazívnym spôsobom z vytvoreného snímku DXA.

Trabecular bone score (TBS) je nová metóda pri ktorej dochádza k analýze šedej úrovne textúry DXA snímok, vytvorených na kostných denzitometroch, s využitím experimentálnych variogramov projekcií 2D snímok, a ktorá je schopná rozlíšiť dve 3D mikroarchitektúry, ktoré vykazujú rovnakú kostnú hustotu (BMD), ale inú trabekulárnu charakteristiku. Zo súčasnej úrovne poznania je možné doporučiť stanovenie TBS ako komplementárnu klinickú aplikáciu na stanovené BMD.

Metóda stanovenia TBS resp. jeho softwarová aplikácia TBS Insight® bola vyvinutá firmou MedImaps, Francúzsko v spolupráci s Centrom kostných ochorení Univerzitnej nemocnice v Lausanne.