Cookies

Podmienky a informácie o spracúvaní osobných údajov – cookies

Spoločnosť GUTTA Slovakia s.r.o.., so sídlom Svetlá 1, 811 02 Bratislava, IČO: 35 707 364, Zapísaná v ORSR Bratislava I.: Sro; Vložka č. 12955/B („prevádzkovateľ” alebo „GUTTA Slovakia s.r.o.“ alebo „my“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje („“ alebo „osobné údaje“) návštevníkov webových stránok („dotknutá osoba“ alebo „používateľ“ alebo „Vy“), ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“ alebo „Nariadenie“) ako aj s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ZOOÚ“).

Cookies sú malé textové súbory, ktoré Váš internetový prehliadač uloží alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. počítač, notebook alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite, pre účely uloženia určitých informácii alebo obrazových súborov, akými sú napr. pixely. Keď nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie o Vašich cookies už uložené. Cookies sú odovzdané buď našej webovej stránke („vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria („externé cookies“ alebo „cookies tretej strany“). V prípade, ak našu webovú stránku navštívite z iného zariadenia ako zariadenia, na ktorom ste už cookies nastavili alebo v prípade, ak nastane zmena v procese spracúvania cookies (napr. nová tretia strana, úprava lehoty, atď.) budete opätovne požiadaný o nastavenie Vašich cookies na našej webovej stránke t. j. napríklad poskytnutie vášho súhlasu a/alebo nastavenie Vašich preferencií.

Cookies spracúvame na rôzne účely, ale primárne ich používame na to, aby sme Vám boli schopní našu webovú stránku optimálnym spôsobom zobraziť, zabezpečiť riadne funkcionality našej webovej stránky v súlade s Vašimi preferenciami (tzv. nevyhnutné cookies).V prípade iných ako nevyhnutných cookies budú Vaše cookies ukladané iba s Vaším súhlasom, prípadne na základe oprávneného záujmu.

Súbory cookies môžete tiež zablokovať alebo odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo pomocou softvéru tretej strany, avšak s určitými časťami našich webových stránok sa môžu po takomto zablokovaní cookies vyskytnúť problémy.

Z pohľadu ochrany OÚ je dôležité posúdiť, aké údaje sú v konkrétnom súbore cookie obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou údajov zapísaných v súbore cookie akýkoľvek identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa webového prehliadača, bude nutné takéto cookie považovať za OÚ v zmysle článku 4 ods. 1 GDPR.

O súhlas s používaním niektorých typov cookies Vás žiadame prostredníctvom našej cookie lišty, ktorej spravovanie a zrozumiteľnosť sme sa snažili prispôsobiť používateľom našej webovej stránky. Na úvodnej strane cookies lišty (prvá vrstva) vám poskytujeme stručné a základné informácie k spracúvaniu cookies na našej webovej stránke.

Kliknutím na tlačidlo „Prijať všetko“ vyjadrujete Váš súhlas s používaním všetkých voliteľných cookies vrátane externých cookies (t. j. nielen cookies, ktoré sa spracúvajú na právnom základe zmluva, zákon, oprávnený záujem, ale aj cookies, ktoré sú spracúvané na právnom základe súhlas), ktoré na našej webovej stránke používame. Pri výbere tretích osôb – našich partnerov v analytickej oblasti – dbáme na to, aby tieto subjekty garantovali požadovanú úroveň ochrany OÚ v Európskej únii.

Ak si však neželáte, aby došlo k používaniu všetkých, ale len niektorých voliteľných cookies na našej webovej stránke, máte možnosť kliknúť na tlačidlo „Zobraziť a zmeniť predvoľby pre súbory cookies“, ktoré Vás presunie do druhej vrstvy našej cookie lišty.

V rámci druhej vrstvy je možné oboznámiť sa detailne so všetkými typmi cookies a s tretími stranami, s ktorými spolupracujeme (resp. aj s tretími stranami, s ktorými spolupracujú naši partneri) a následne:

 1. zvoliť si len určité voliteľné typy cookies, s ktorými súhlasíte, pričom Vašu voľba sa automaticky vykoná“; alebo
 2. jedným tlačidlom „Povoľte všetky súbory cookies“, ktorým povolíte všetky voliteľné cookies; alebo
 3. jedným tlačidlom „Odmietnuť všetko“, ktorým odmietnete všetky voliteľné cookies.

 
Veríme, že takýto manažment preferencií je pre každého používateľa našej webovej stránky vyhovujúci.

Naša webová stránka používa nasledovné druhy cookies, ktoré sme zaradili do troch základných kategórii:

A. NEVYHNUTNE POTREBNÉ TECHNICKÉ SÚBORY COOKIES

Nevyhnutne potrebné technické súbory cookies („nevyhnutné cookies“) Vám umožňujú pohybovať sa na našej webovej stránke a využívať jej základné funkcie. Do tejto kategórie zaraďujeme aj funkčné cookies, ktoré sa tvoria ako reakcia na úkony, ktoré ako používateľ aktívne urobíte na našej webovej stránke.

Nevyhnutné cookies sú nevyhnutné pre používanie našej webovej stránky. Ich hlavnou funkciou je napr. uchovávanie a/alebo prístup k informáciám na zariadení, zaručenie bezpečnosti, predchádzanie podvodom a odstraňovanie chýb a iné.

Nevyhnutné cookies zabezpečujú správne fungovanie funkcionalít našej webovej stránky a umožňujú jej optimálne využívanie zo strany používateľa.

Používanie technických a funkčných cookies (tzv. nevyhnutné cookies) na našej webovej stránke je možné aj bez Vášho súhlasu. Z tohto dôvodu nevyhnutné cookies spracúvame vždy a v cookies lište, ktorá Vám umožňujete individuálne spravovať Vaše preferencie na našej webovej stránke upravujete iba tie cookies, ktoré sú voliteľné. Vo svojom prehliadači však môžete cookies vypnúť kedykoľvek, takýto úkon však môže znamenať problémy s funkčnosťou našej webovej stránky pri Vašom prehliadaní.

Účel spracovania OÚ: ukladanie alebo prístup k informáciám na zariadení a zabezpečovanie riadnej funkčnosti, zabezpečenie ochrany a bezpečnosti našej webovej lokality, riadne využívanie webovej stránky.

Právny základ spracovania OÚ: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov účinný od 01.02.2022.

Používame napríklad nasledovné technické cookies:

NÁZOV SÚBORU COOKIES

ÚČEL POUŽÍVANIA

DOBA UCHOVÁVANIA

SLUŽBA

 PHPSESSID počas vašej návštevy udržiavajú bezpečnú reláciu relačné súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré sa vymažú, keď zatvoríte prehliadač Platforma PHP
 cookie_consent_level ukladá výsledok vašej odpovede aký druh cookies ste povolili na tejto stránke  2 mesiace TermsFeed.com
 cookie_consent_user_accepted ukladá či ste cookies už nastavovali  2 mesiace TermsFeed.com


* Zoznam technických a funkčných cookies na našej webovej stránke môže variovať v závislosti od zmien funkcionalít našej webovej stránky, jej zabezpečenia a iného nastavenia umožňujúceho jej riadnu prevádzku. Nie je technicky možné poskytnúť úplný a nemenný zoznam technických a funkčných cookies.

Príjemcovia: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce IT služby, jednotlivé funkcionality webovej stránky a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies.

B. ANALYTICKÉ COOKIES

Analytické cookies nám umožňujú, aby sme Vás spoznali pri návrate na našu webovú stránku a umožnili Vám ponúknuť vylepšené a viac personalizované funkcie, ako napr. zapamätanie si Vašich preferencií. Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie a nemôžu sledovať pohyby užívateľov na iných webových stránkach. Slúžia hlavne na analytické účely (napr. štatistiky v rámci Google Analytics), príp. na uľahčenie toku informácií z nášho webu smerom k používateľom (informácie o možných aplikáciách na stiahnutie a pod.).

V rámci našich analytických činností zaznamenávame najmä počet Vašich návštev našej webovej stránky, počet otvorených podstránok, dobu strávenú na našej webovej stránke, poradie navštívených stránok a hľadané výrazy, ktoré Vás k nám priviedli. Účelom našich analytických činností je snaha prispôsobiť sa potrebám našich používateľov a optimalizovať našu ponuku.

Právny základ spracovania OÚ: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby.

Používame napríklad nasledovné analytické cookies na našich webových stránkach:

NÁZOV SÚBORU COOKIES

ÚČEL POUŽÍVANIA

DOBA UCHOVÁVANIA

SLUŽBA

 _ga ukladá počet servisných požiadaviek 2 roky Google Analytics
 _ga_* ukladá počet zobrazení stránok 1 rok Google Analytics
 _gid ukladá počet zobrazení stránok 1 deň Google Analytics

 

Príjemcovia: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce IT služby a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies, spoločnosti poskytujúce nástroje na analytické účely a tvorbu štatistík.

OSOBITNE K SLUŽBÁM TRETÍCH STRÁN, KTORÉ POUŽÍVAME NA ANALYTICKÉ A ÚČELY

Osobitne k službám tretích strán, ktoré používame na analytické účely

Služba Google Analytics od spoločnosti Google

Naše webové stránky využívajú na analytické a štatistický účely službu Google Analytics, t. j. webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google. Služba Google Analytics používa súbory cookies na to, aby nám pomohla analyzovať spôsob využívania našej webovej stránky.

Informácie vytvorené súborom cookies o používaní webových stránok (vrátane Vašej IP adresy) budú prenesené a uložené spoločnosťou Google. Spoločnosť Google používa tieto informácie na účely hodnotenia Vášho používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google.

Službu Google Analytics zabezpečuje spoločnosť: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

Podmienky poskytovania služby Google Analytics sú dostupné tu: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics je dostupný tu:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk, a taktiež politika o ochrane súkromia spoločnosti Google je dostupná tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosť Google môže spracúvať OÚ aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia.

C. MARKETINGOVÉ COOKIES

Tieto súbory cookies používame na zobrazovanie personalizovaných ponúk, obsahu a reklám na základe vašich záujmov týkajúcich sa spoločnosti Gutta Slovakia s.r.o., ako aj webových stránok tretích strán a sociálnych sietí.

Táto služba je založená na jednoznačnej identifikácii vášho prehliadača a internetového zariadenia. Ak tieto súbory cookies nepovolíte, bude sa vám zobrazovať menej cielená reklama.

NÁZOV SÚBORU COOKIES

ÚČEL POUŽÍVANIA

DOBA UCHOVÁVANIA

SLUŽBA

test_cookie Tento súbor cookie nastavuje server doubleclick.net. Účelom cookies je zistiť, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie. 15 minút Doubleclick
IDE Google DoubleClick ukladá informácie o tom, ako používateľ používa webovú stránku a akúkoľvek inú reklamu, než ju navštívi. Slúži na to, aby sa používateľom zobrazovali reklamy, ktoré sú pre nich relevantné podľa používateľského profilu. 1 rok 24 dní Doubleclick
VISITOR_INFO1_LIVE Cookie, ktoré nastavuje YouTube a meria šírku pásma a určuje, či získate nové rozhranie prehrávača alebo staré. Platnosť tohto súboru cookie vyprší po 8 mesiacoch. 8 mesiacov YouTube
YSC Tento súbor cookie je nastavený pre videá YouTube na stránkach s vloženým videom YouTube. Platnosť tohto súboru cookie vyprší, keď zatvoríte prehliadač. Relácia YouTube
1P_JAR Povoľuje Googlu zhromažďovať informácie o videách hostovaných na YouTube. 1 mesiac YouTube
APISID Používa Google na zobrazovanie prispôsobených reklám na webových stránkach spoločnosti Google na základe nedávnych vyhľadávaní a predchádzajúcich interakcií. 2 roky Google
CONSENT Slúži na ukladanie súhlasu so súbormi cookie. 20 rokov Google
HSID Používa Google na zobrazovanie prispôsobených reklám na webových stránkach spoločnosti Google na základe nedávnych vyhľadávaní a predchádzajúcich interakcií. 2 roky Google
NID Obsahuje jedinečný identifikátor, ktorý Google používa na zapamätanie si vašich preferencií a ďalších informácií. 6 mesiacov Google
SAPISID Používa Google na zobrazovanie prispôsobených reklám na webových stránkach spoločnosti Google na základe nedávnych vyhľadávaní a predchádzajúcich interakcií. 2 roky Google
SID Používa Google na zobrazovanie prispôsobených reklám na webových stránkach spoločnosti Google na základe nedávnych vyhľadávaní a predchádzajúcich interakcií. 2 roky Google
SIDCC Tento súbor cookie poskytuje informácie o tom, ako koncový používateľ používa webovú stránku, a poskytuje informácie o akejkoľvek reklame, ktorú koncový používateľ mohol vidieť pred návštevou uvedenej webovej stránky. 1 rok Google
SSID Používa Google na zobrazovanie prispôsobených reklám na webových stránkach spoločnosti Google na základe nedávnych vyhľadávaní a predchádzajúcich interakcií. 2 roky Google
__Secure-1PAPISID Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok na zobrazovanie relevantných a prispôsobených reklám prostredníctvom retargeting. 2 roky Google
__Secure-1PSID Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok na zobrazovanie relevantných a prispôsobených reklám prostredníctvom retargeting. 2 roky Google
__Secure-3PAPISID Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok na zobrazovanie relevantných a prispôsobených reklám prostredníctvom retargeting. 2 roky Google
__Secure-3PSID Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok na zobrazovanie relevantných a prispôsobených reklám prostredníctvom retargeting. 2 roky Google
__Secure-3PSIDCC Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok na zobrazovanie relevantných a prispôsobených reklám prostredníctvom retargeting. 1 rok Google


Odkazy na sociálne médiá

Naša webová stránka obsahuje odkazy na sociálne siete, aby Vám v prípade záujmu umožnila jednoduché spojenie s Vašim používateľským kontom alebo Vami zvolenou sociálnou sieťou.

V záujme ochrany Vašich OÚ pri navštevovaní našich webových stránok nepoužívame pluginy sociálnych médií. Namiesto toho sú do našich webových stránok zakomponované odkazy HTML, umožňujúce jednoduché zdieľanie na rôznych platformách sociálnych médií. Zakomponovanie odkazu bráni vytváraniu priamych prepojení s rôznymi sieťovými servermi sociálnych médií pri otváraní stránok na našej webovej lokalite. Po kliknutí na niektoré z tlačidiel sa otvorí okno prehliadača, ktoré používateľa presmeruje na webovú lokalitu poskytovateľa príslušnej služby, kde môže používateľ (po prihlásení sa) použiť napríklad tlačidlo „Zdieľať tento inzerát na Facebooku“.

Ak ste súčasne s tým, ako sledujete obsah našej webovej stránky, prihlásený do svojho používateľského konta v rámci určitej sociálnej siete a vykonáte určitý úkon na našej webovej stránke (napr. kliknete na tlačidlo „Zdieľať tento inzerát na Facebooku“ alebo kliknete na piktogram určitej sociálnej siete) bude možné okamžité priradenie návštevy našej webovej stránky do Vášho profilu na danej sociálnej sieti. Tieto informácie môžu byť tiež publikované v sociálnej sieti a zobrazené tam budú v rámci vášho profilu. Ak chcete zabrániť takému okamžitému priradeniu údajov zozbieraných prostredníctvom našej webovej stránky do vášho profilu, musíte sa odhlásiť z vášho účtu príslušného poskytovateľa, pred tým, ako urobíte úkon, ktorým aktivujete zber cookies tretej strany – daného prevádzkovateľa sociálnej siete.

Ďalšie informácie o účeloch a rozsahu spracúvania údajov, o ďalšom využití Vašich OÚ poskytovateľom služby a jeho webovými stránkami, ako aj o Vašich právach a možných nastaveniach na ochranu súkromia nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov zverejnenom poskytovateľom príslušnej služby.

Všeobecne k spracovávaniu OÚ – COOKIES

Vezmite prosím na vedomie, že GUTTA Slovakia s.r.o., využíva služby tretích strán, aby sa dozvedela o používaní jej webových stránok s cieľom optimalizovať Vaše používateľské skúsenosti. Tieto tretie strany (vrátane napr. reklamných sietí a poskytovateľov externých služieb, ako sú služby analýzy webovej prevádzky a i.) môžu tiež používať súbory cookies, v rámci vlastných pravidiel spracúvania OÚ.

Súhlas so spracúvaním OÚ môžete kedykoľvek odvolať. Ak to chcete urobiť, prečítajte si nižšie uvedené ustanovenia. Ak chcete odstrániť súbory cookies uložené vo Vašich zariadeniach a nakonfigurovať Váš webový prehliadač na odmietanie súborov cookies, môžete to urobiť pomocou nastavení predvolieb Vášho webového prehliadača. Obvykle nájdete navigačné nastavenia týkajúce sa súborov cookies v ponukách „Možnosti“, „Nástroje“ alebo „Predvoľby“ vo webovom prehliadači, ktorý používate na prístup k našej webovej stránke. V závislosti od existujúcich webových prehliadačov je možné vypnúť súbory cookies pomocou rôznych prostriedkov. Ak chcete získať viac informácií, navštívte príslušnú webovú stránku prehliadača.

GUTTA Slovakia s.r.o., nesprístupňuje OÚ žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracúvania OÚ. GUTTA Slovakia s.r.o., neuskutočňuje priamo prenos OÚ do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru), tento prenos však môže byť vykonávaný našimi partnermi. GUTTA Slovakia s.r.o., nespracúva OÚ pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania OÚ právnym základom zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie OÚ zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností GUTTA Slovakia s.r.o., ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

V súvislosti so spracúvaním OÚ má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

 1. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti GUTTA Slovakia s.r.o., potvrdenie (prístup), či sú alebo nie sú jej OÚ spracúvané, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých OÚ;
   
 2. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti GUTTA Slovakia s.r.o., opravu nesprávnych alebo neaktuálnych OÚ, resp. doplnenie neúplných OÚ;
   
 3. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti GUTTA Slovakia s.r.o., vymazanie/likvidáciu OÚ ak:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  2. v prípadoch, keď boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním OÚ bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie OÚ alebo iná zákonná výnimka;
  3. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
  4. osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
  5. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané;
    
 4. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti GUTTA Slovakia s.r.o., obmedzenie spracúvania OÚ ak:
  1. dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti GUTTA Slovakia s.r.o., overiť správnosť OÚ;
  2. spracúvanie OÚ je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  3. spoločnosť GUTTA Slovakia s.r.o., už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania OÚ, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
    
 5. z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu OÚ, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď:
  1. z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo
  2. na základe oprávneného záujmu GUTTA Slovakia s.r.o., ako prevádzkovateľa na spracúvaní OÚ, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by spoločnosť GUTTA Slovakia s.r.o., vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);
    
 6. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu OÚ SR.
   

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

V prípade, ak dochádza k spracúvaniu OÚ na právnom základe, ktorým je súhlas, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

PRÁVO NAMIETAŤ

Nariadenie Vám priznáva špeciálne právo – právo namietať voči spracúvaniu OÚ, pokiaľ sú spracúvané na právnom základe oprávnený záujem.

Ak oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracúvaní OÚ prevyšuje nad Vašim osobným záujmom, prevádzkovateľ môže pokračovať v spracúvaní Vašich OÚ, a to aj napriek Vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež je prevádzkovateľ oprávnený pokračovať v spracúvaní Vašich OÚ, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami ako aj v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby pre ochranu OÚ na adrese info@guttaeu.eu, GUTTA Slovakia s.r.o. , Svetlá 1, 811 02 Bratislava a/alebo osobne alebo poštou na adrese prevádzkovateľa. Do predmetu e-mailu aj listu odporúčame uviesť “Osobné údaje – COOKIES“.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), GUTTA Slovakia s.r.o., má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/.

Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza aj u zodpovednej osoby GUTTA Slovakia s.r.o., a na webovej stránke GUTTA Slovakia s.r.o., v časti “GDPR“.