APTIMA Trichomonas vaginalis Assay je test kvalitatívnej amplifikácie nukleovej kyseliny in vitro (Nucleic Acid Amplification Test, NAAT) pre detekciu ribozomálnej RNA (ribosomal RNA, rRNA) z Trichomonas vaginalis k uľahčeniu diagnostiky trichomoniázy pomocou systému DTS System alebo PANTHER System.

 

Špecifikácia produktu

Test možno použiť na testovanie nasledujúcich vzoriek u symptomatických a asymptomatických žien: endocervikálne stery odobrané lekárom, vaginálne stery odobrané lekárom, vzorky moču ženy a vzorky odobrané do roztoku PreservCyt.

 

Test APTIMA Trichomonas vaginalis Assay používa technológie záchytu cieľa, transkripciou mediovanej amplifikácie (TMA) a testu ochrany hybridizáciou (HPA).
Vzorky sú odobrané a prenášané v príslušných transportných skúmavkách. Transportný roztok v týchto skúmavkách uvoľňuje cieľ rRNA a chráni ho pred degradáciou počas skladovania.

Pri vykonávaní testu APTIMA Trichomonas vaginalis Assay v laboratórii sa cieľová rRNA izoluje zo vzorky za použitia špecifického záchytného oligomera a magnetických mikročastíc pomocou metódy zvanej záchyt cieľa. Záchytný oligomer obsahuje sekvenciu, ktorá je komplementárna ku špecifickej oblasti cieľovej molekuly, a tiež reťazce deoxyadenosinových zvyškov.

Počas hybridizačného kroku sa sekvenčne špecifická oblasť záchytného oligomera naviaže na špecifickú oblasť cieľovej molekuly. Komplex záchytného oligomera a cieľa je potom vychytávaný z roztoku znížením teploty reakcie na pokojovú teplotu. Toto zníženie teploty umožňuje hybridizáciu medzi deoxyadenosinovou oblasťou na záchytnom oligomeri a polydeoxythimidinových molekulách, ktoré sú kovalentne pripojené k magnetickým časticiam. Mikročastice, vrátane zachytených cieľových molekúl, ktoré sú na ne naviazané, sú zaťažené do strany reakčnej nádoby pôsobením magnetov a supernatant sa odsaje. Častice sa premyjú, aby sa odstránila reziduálna matrica vzoriek, ktorá môže obsahovať inhibítory amplifikácie. Po dokončení kroku záchytu cieľa sú vzorky pripravené k amplifikácii.

Stanovenie amplifikácie cieľa je založené na schopnosti doplnkových oligonukleotidových priemerov špecificky hybridizovať a umožniť enzymatickú amplifikáciu vlákien cieľových nukleových kyselín.

Reakcia Gen-Probe TMA z T. vaginalis prostredníctvom DNA a RNA intermediátov amplifikuje špecifickú oblasť malej ribozomálnej podjednotky a generuje molekuly amplikonov RNA. Detekcia sekvencií produktu amplifikácie rRNA sa vykonáva pomocou hybridizácie nukleovej kyseliny (HPA). Sonda z jednovláknovej DNA s chemiluminiscenčným značením, ktorá je komplementárna k oblasti cieľového amplikonu, je značená molekulou akridinium esteru. Značená sonda DNA v kombinácii s amplikonom vytvára stabilné hybridy RNA:DNA. Selekčná reagencia rozlišuje hybridizované sondy od nehybridizovaných pomocou eliminácie generovania signálu z nehybridizovaných sond. Počas detekčného kroku je svetlo vyžarované z označených hybridov RNA:DNA merané ako fotónové signály v luminometri a zaznamenávané ako relatívne svetelné jednotky (Relative Light Units, RLU).