Test APTIMA Combo 2 je cieľový amplifikačný test sondy nukleovej kyseliny, ktorý využíva zachytené ciele pre in vitro kvalitatívnu detekciu a diferenciáciu ribozomálnej RNA (rRNA) Chlamydia trachomatis (CT) alebo Neisseria gonorrhoea (GC) pri diagnostike chlamýdiových alebo gonokokových urogenitálnych ochorení pomocou systému DTS System alebo PANTHER System, alebo pomocou poloautomatických zariadení systému DTS podľa špecifikácií.

 

Špecifikácia produktu

V teste možno testovať nasledujúce vzorky od symptomatických jedincov: zdravotníkom odobrané endocervikálne a vaginálne výtery, mužské uretrálne výtery a vzorky moču mužov a žien.
V teste možno testovať nasledujúce vzorky od asymptomatických jedincov: zdravotníkom odobrané endocervikálne a vaginálne výtery, mužské uretrálne vzorky, pacientkou odobrané vaginálne výtery1 a vzorky moču mužov a žien.
Test je tiež určený pre použitie pri testovaní gynekologických vzoriek od symptomatických a asymptomatických pacientiek, ktoré boli odobrané do roztoku PreservCyt a spracované systémom Cytyc ThinPrep 2000.

Vaginálne výtery odobrané pacientkou sú jednou z možností skríningu žien, pokiaľ nie je z iného dôvodu indikované vyšetrenie panvy. Odberová súprava pre vaginálne výtery nie je určená na domáce použitie.

Test APTIMA Combo 2 je kombináciou technológií zachytenia cieľa, TMA a DKA. Vzorky sú odobrané a prenesené do príslušných prepravných skúmaviek.
Prepravné roztoky v týchto skúmavkách uvoľňujú ciele rRNA a chránia ich pred degradáciou počas uchovávania. Keď sa v laboratórii vykonáva test APTIMA Combo 2, molekuly cieľovej rRNA sú zo vzoriek izolované pomocou záchytných oligomerov metódou zachytenia cieľa, ktorá využíva magnetické mikročastice.
Záchytné oligomere obsahujú sekvencie, ktoré sú komplementárne ku špecifickým oblastiam cieľových molekúl, a tiež reťazce deoxyadenosinových zbytkov. Pre každý cieľ sa používa samostatný záchytný oligomer. Počas hybridizačného kroku sa sekvenčne špecifické oblasti záchytných oligomerov vážia na špecifické oblasti cieľových molekúl. Komplex záchytného oligomera a ciele sú potom vychytávané z roztoku znížením teploty reakcie na pokojovú teplotu. Toto zníženie teploty umožňuje hybridizáciu medzi deoxyadenosinovou oblasťou na záchytnom oligomeri a polydeoxythimidinovými molekulami, ktoré sú kovalentne pripojené k magnetickým časticiam.
Mikročastice, vrátane zachytených cieľových molekúl, ktoré sú na ne naviazané, sú zaťažené do strany reakčnej nádoby pomocou magnetov a supernatant sa odsaje. Častice sa premyjú, aby sa odstránila reziduálna matrica vzoriek, ktorá môže obsahovať inhibítory amplifikačnej reakcie.