GDPR & Cookies

Adatvédelmi irányelvek

1. Bevezetés

1.1 Elkötelezettek vagyunk a honlapunk látogatóinak és szolgáltatásaink felhasználóinak adatainak védelme iránt.

1.2 Ez a szabályzat minden olyan esetben alkalmazandó, amikor mi vagyunk a weboldalunk látogatóinak és szolgáltatásaink felhasználóinak személyes adataiért felelős adatkezelő, vagyis amikor mi határozzuk meg az adott személyes adatok feldolgozásának célját és értelmét.

1.3 Amikor először látogat el weboldalunkra, arra kérjük, hogy járuljon hozzá a sütik használatához a jelen szabályzat feltételeinek megfelelően.

1.4 Ebben a szabályzatban a "mi", "minket" és "a miénk" a GUTTA Slovakia, Ltd. További információkat rólunk a 12. szakaszban talál.

2. Hogyan használjuk a személyes adatokat

2.1 Ebben a 2. szakaszban ismertetjük:
(a)az általunk feldolgozott személyes adatok általános kategóriái;
(b)az adatok forrása és kategóriája, amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől kaptuk;
(c)a személyes adatok feldolgozásának célja;
(d) a feldolgozás jogalapja.

2.2 A weboldalunk és szolgáltatásaink használatára vonatkozó adatokat (Felhasználási adatok) feldolgozhatjuk. A Használati adatok tartalmazhatják az Ön IP-címét, földrajzi elhelyezkedését, webböngészőjét és verzióját, operációs rendszerét, a hivatkozó forrást, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és az oldal navigációs útvonalait, valamint a Szolgáltatásunk használatának időzítésére, gyakoriságára és mintázatára vonatkozó információkat. A használati adatok forrása a Google Analytics. Ezeket a használati adatokat a weboldal és a szolgáltatás használatának elemzése céljából lehet feldolgozni. A feldolgozás jogalapja a hozzájárulás és a jogos érdekeink, azaz a weboldalunk és szolgáltatásaink figyelemmel kísérése és javítása.

2.3 Feldolgozhatunk olyan információkat, amelyeket Ön a weboldalunkon vagy a szolgáltatásaink igénybevétele során használt adatokon keresztül ad meg. Az Ön által megadott adatokat a közzététel, valamint weboldalunk és szolgáltatásaink kezelése céljából dolgozhatjuk fel. A feldolgozás jogalapja a hozzájárulás.

2.4 Az árukra és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó adatok tekintetében feldolgozhatjuk a kérdőívekben szereplő információkat (kérdőíves adatok). A feldolgozás jogalapja a hozzájárulás.

2.5 Feldolgozhatunk olyan adatokat, amelyeket Ön az e-mailes ajánlatainkra és/vagy hírlevelünkre való feliratkozás céljából ad meg nekünk (értesítési adatok). Az értesítési adatok feldolgozhatók a vonatkozó értesítések és/vagy hírlevelek küldése céljából. A feldolgozás jogalapja a hozzájárulás.

2.6 Feldolgozhatunk olyan információkat (kapcsolattartási adatok), amelyek bármely olyan kommunikációban szerepelnek, vagy amelyek olyan kommunikációval kapcsolatosak, amelyben Ön kapcsolattartási adatokat küld nekünk. A levelezési adatok tartalmazhatnak kommunikációs tartalmat és a kommunikációhoz kapcsolódó meta adatokat. Weboldalunk meta adatokat generál a weboldal kapcsolatfelvételi űrlapjain keresztül történő kommunikációhoz kapcsolódóan. A levelezési adatok az Önnel való kommunikáció és a nyilvántartások vezetése céljából dolgozhatók fel. Az adatkezelés jogalapja a jogos érdekünk, nevezetesen a weboldalunk és üzletünk megfelelő adminisztrációja, valamint a felhasználókkal való kommunikáció és/vagy az Ön és köztünk létrejött szerződés teljesítése és/vagy a szerződés megkötéséhez vezető lépések.

2.7 A jelen szabályzatban említett bármely személyes adatát feldolgozhatjuk, amennyiben ez szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, akár bírósági vagy peren kívüli, akár közigazgatási vagy bírósági eljárásban. Az adatkezelés jogalapja a jogos érdekeink, nevezetesen a mi törvényes jogaink, az Ön törvényes jogai és mások törvényes jogainak védelme és érvényesítése.

2.8 A jelen 2. részben meghatározott konkrét célokon túlmenően, amelyekre az Ön személyes adatait feldolgozhatjuk, az Ön bármely személyes adatát feldolgozhatjuk akkor is, ha az ilyen feldolgozás szükséges a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a mi létfontosságú érdekeink vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében.

3. Az Ön személyes adatainak másokkal való közlése

3.1 A személyes adatoknak a jelen 3. szakaszban meghatározott konkrét nyilvánosságra hozatalán túlmenően az Ön személyes adatait nyilvánosságra hozhatjuk, ha a nyilvánosságra hozatal szükséges a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Ön vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Személyes adatait akkor is nyilvánosságra hozhatjuk, ha ez a nyilvánosságra hozatal jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, akár bírósági, akár közigazgatási vagy bíróságon kívüli eljárásban.

4. Az Ön személyes adatainak nemzetközi továbbítása

4.1 Ön tudomásul veszi, hogy az Ön által weboldalunkon vagy szolgáltatásainkon keresztül nyilvánosságra hozandó személyes adatok világszerte hozzáférhetők az interneten keresztül. Nem tudjuk megakadályozni az ilyen személyes adatok mások általi felhasználását (vagy visszaélését).

5. A személyes adatok megőrzése és törlése

5.1 Ez az 5. szakasz meghatározza adatmegőrzési politikáinkat és eljárásainkat, amelyek célja annak biztosítása, hogy eleget tegyünk a személyes adatok megőrzésével és törlésével kapcsolatos jogi kötelezettségeinknek.

5.2 Azokat a személyes adatokat, amelyeket bármely cél vagy célok érdekében feldolgozunk, nem szabad hosszabb ideig megőrizni, mint amennyi az adott célhoz vagy célokhoz szükséges.

5.3 A személyes adatokat az alábbiak szerint őrizzük meg:
(a) a használati adatok, a közzétételi adatok, a megkeresési adatok, az értesítési adatok és a levelezési adatok legfeljebb 10 évig kerülnek megőrzésre.

5.4 A jelen 5. szakasz bármely más rendelkezése ellenére megőrizhetjük az Ön személyes adatait, ha az ilyen megőrzés szükséges a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Ön vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében.

6. Változások 

6.1 Ezt a szabályzatot időről időre frissíthetjük, és új változatot teszünk közzé a weboldalunkon.

6.2 Időről időre ellenőriznie kell ezt az oldalt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy elfogadja a jelen szabályzatban bekövetkezett változásokat.

6.3 A jelen szabályzat változásairól e-mailben értesíthetjük Önt.

7. Az Ön jogai

7.1 Ebben a 7. szakaszban összefoglaltuk, hogy milyen jogai vannak az adatvédelmi törvény értelmében. Egyes jogok összetettek, és összefoglalóink nem tartalmaznak minden részletet. Ezért e jogok teljes körű magyarázatáért olvassa el a vonatkozó jogszabályokat és a szabályozó hatóságok iránymutatásait.

7.2 Az adatvédelmi törvény szerinti alapvető jogai a következők:
(a) a hozzáférési jog;
(b) a helyesbítéshez való jog;
(c) a törléshez való jog;
(d) az adatkezelés korlátozásához való jog;
(e) a feldolgozás elleni tiltakozás joga;
(f) az adatok hordozhatóságához való jog;
(g) a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog; és
(h) a hozzájárulás visszavonásához való jog.

 

7.3 Önnek joga van megerősíteni, hogy feldolgozhatjuk-e az Ön személyes adatait, és hogy hol férünk hozzá azokhoz, valamint egyéb információkhoz. Ez a kiegészítő információ tartalmazza az adatkezelés céljainak részleteit, az érintett személyes adatok kategóriáit és a személyes adatok címzettjeit. Amennyiben ez nem érinti mások jogait és szabadságait, másolatot adunk Önnek személyes adatairól. Az első példányt ingyenesen biztosítjuk, de a további példányokért ésszerű díjat lehet felszámítani.

7.4 Önnek joga van a pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez, és az adatkezelés céljaira tekintettel, ha pontatlan vagy hibás adatokat szolgáltatott nekünk.

7.5 Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül töröljük. Ezek a körülmények a következők: a személyes adatokra már nincs szükség ahhoz a célhoz, amelyhez azokat gyűjtötték vagy más módon feldolgozták; Ön visszavonja a hozzájárulásához való hozzájárulását a hozzájáruláson alapuló feldolgozáshoz; Ön tiltakozik a feldolgozás ellen az alkalmazandó adatvédelmi törvény bizonyos szabályai alapján; a feldolgozás közvetlen üzletszerzési célokat szolgál; és a személyes adatok feldolgozása jogellenesen történt. A törléshez való jog alól azonban vannak kivételek. Általános kivételek akkor alkalmazandók, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása; jogi kötelezettség teljesítése; vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme.

7.6 Ön jogosult arra, hogy bizonyos körülmények között korlátozza személyes adatai feldolgozását. Ezek a körülmények a következők: Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, de Ön kizárja a törlést; a személyes adatokra már nincs szükségünk az adatkezelés céljaira, de Önnek szüksége van a személyes adatokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; és Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, a tiltakozás ellenőrzéséig. Ha az adatkezelést ezen az alapon korlátozzuk, továbbra is megőrizhetjük az Ön személyes adatait. Egyébként azonban az Ön hozzájárulásával; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből kezeljük.

7.7 Önnek joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen az Ön különleges helyzetére hivatkozva, de csak olyan mértékben, amennyire a jogalap megengedi. Az adatkezelésre a következők miatt van szükség: közérdekű feladat végrehajtása vagy a ránk ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása; vagy a mi vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt. Ha Ön ilyen kifogást emel, és nem tudjuk bizonyítani, hogy a feldolgozásnak olyan kényszerítő erejű jogos okai vannak, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy a feldolgozás jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, leállítjuk a személyes adatok feldolgozását.

7.8 Önnek joga van tiltakozni személyes adatainak közvetlen marketing célú feldolgozása ellen (ideértve a profilalkotást is). Ha ilyen kifogást emel, leállítjuk az Ön személyes adatainak e célból történő feldolgozását.

7.9 Önnek joga van tiltakozni személyes adatainak tudományos vagy történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő feldolgozása ellen az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból, kivéve, ha a feldolgozás közérdekből végzett feladatokhoz szükséges.

7.10 A személyes adatok feldolgozásának jogalapja:
(a) hozzájárulás; vagy
(b) ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön a szerződő fél, vagy ahhoz, hogy az Ön kérésére lépéseket tegyünk a szerződés megkötése előtt,
(c) és az ilyen adatkezelés automatizált módon történik, Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Ez a jog azonban nem érvényesül, ha az hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

7.11 Ha Ön úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása az adatvédelmi törvényekbe ütközik, jogában áll panaszt tenni az adatvédelemért felelős felügyeleti hatóságnál. Ezt a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti uniós tagállamban teheti meg.

7.12 Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, Ön jogosult arra, hogy ezt a hozzájárulást bármikor visszavonja.

7.13 Ön a személyes adataival kapcsolatos bármely jogát gyakorolhatja írásbeli értesítéssel.

8. A sütikről

8.1 A cookie egy azonosítót (betűkből és számokból álló karakterláncot) tartalmazó fájl, amelyet egy webszerver küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző tárol. Az azonosító ezután visszaküldésre kerül a kiszolgálónak, amikor a böngésző egy oldalt kér a kiszolgálótól.

8.2 A sütik lehetnek "állandó" vagy "munkamenet" sütik: a tartós sütik a webböngészőben tárolódnak, és egy meghatározott lejárati időpontig maradnak érvényben, kivéve, ha a felhasználó a lejárati időpont előtt törli őket; a munkamenet sütik a felhasználó munkamenetének végén, a webböngésző bezárásakor járnak le.

8.3 A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely személyesen azonosítja a felhasználót, de az általunk tárolt személyes adatok a sütikben tárolt információkhoz kapcsolódhatnak és azokból származtathatók.

9. Az általunk használt sütik

9.1 A sütiket a következő célokra használjuk:
(a) hitelesítés - cookie-kat használunk az Ön azonosítására, amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat, és amikor a weboldalunkon navigál;
(b) analitika - cookie-kat használunk, hogy segítsünk elemezni weboldalunk és szolgáltatásaink használatát és teljesítményét; és
(c) hozzájárulási sütik - sütiket használunk a weboldal böngészése során a sütik használatával kapcsolatos preferenciák tárolására.

10. Szolgáltatóink által használt sütik

10.1 Szolgáltatóink sütiket használnak, és ezek a sütik az Ön számítógépén tárolódhatnak, amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat.

10.2 Weboldalunk használatának elemzésére a Google Analytics szolgáltatást használjuk. A Google Analytics cookie-k segítségével gyűjt információkat a weboldal Ön általi használatáról. A weboldalunkkal kapcsolatban gyűjtött információkat a weboldalunk használatáról szóló jelentések készítésére használjuk. A Google adatvédelmi irányelvei ezen az oldalon érhetők el.

11. Sütik kezelése

11.1 A legtöbb böngésző lehetővé teszi a sütik elfogadásának elutasítását és a sütik törlését. Ezek kezelésének módszerei a böngészőtől és a böngésző verziójától függően változnak. A cookie-k blokkolásáról és törléséről azonban naprakész információkat kaphat az alábbi linkek segítségével:
(a) Chrom
(b) Firefox
(c) Opera
(d) Internet Explorer
(e) Szafari
(f) Edge

11.2 Az összes cookie letiltása számos weboldal használhatóságára negatív hatással lesz.

11.3 Ha letiltja a sütiket, akkor nem tudja használni weboldalunk összes funkcióját.

12. Részletek rólunk

12.1 A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a GUTTA Slovakia, spol. s r.o.
12.2 Szlovákiában vagyunk bejegyezve a 35707364 nyilvántartási számmal (IČO), és székhelyünk a Svetlá 1, 811 02 Bratislava címen található.
12.3 Üzletünk székhelye: Elektrárenská 1/12361, 831 04 Bratislava.
12.4 A következő címen léphet velünk kapcsolatba:
(a) postai úton a megadott postacímre;
(b) a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével;
(c) telefonon a weboldalunkon közzétett elérhetőségi számon; vagy
(d) e-mailben, a weboldalunkon közzétett e-mail címen.

13. Adatvédelmi tisztviselő

13.1 Adatkezelőnk elérhetőségei: Ing. Andrea Galkova, galkova@guttaeu.eu, +421 908 678 889

14. Forrás

14.1 Ez a dokumentum a SEQ Legal által készített sablon alapján készült.